Детски дрехи от Lord Kids. Маркови детски дрехи
Схема с размери Често задавани въпроси Доставка Контакти Вход
Маркови детски дрехи. Онлайн магазин за маркови детски дрехи

Маркови детски дрехи

Оригинални детски дрехи
от лицензирани производители

Безплатна доставка за поръчки над...
Маркови детски дрехи за момчета. Онлайн магазин за маркови детски дрехи Lord Kids
Маркови детски дрехи за момичета. Онлайн магазин за маркови детски дрехи Lord KidsOчакваме ви и във Facebook
Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА WWW.LORDKIDS.COM

ДЕФИНИЦИИ

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.lordkids.com.
"Продукт/Продукти" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт/Продукти при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
"Услуги" са всички действия, осъществявани от lordkids.com при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продукта от Сайта.

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.lordkids.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.lordkids.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.lordbg.com чрез Сайта.

СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Цената на всяка стока е с включено ДДС. Продуктите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.lordbg.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и техните настройки. Заявяването за закупуване на Продукт/Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Винаги можете да разчитате на нашата бързина и коректност при възникнали въпроси и неуредици.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявения Продукт/Продукти и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.lordbg.com
Потребителят е длъжен да обезщети www.lordbg.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.lordbg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етикета.

ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ,НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е НАПРАВИЛ ПОРЪЧКА ИЛИ НЕ,СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:


- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя естрана, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.lordkids.com Услуги;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
- да уведомява незабавно www.lordkids.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
- да не извършва злоумишлени действия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.LORDKIDS.COM

www.lordkids.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

www.lordkids.com не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител и има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.lordkids.com или направени достояние на трети лица от Потребител. Личните данни записани при регистрацията на клиента се считат за строго конфиденциални и не се предоставят на трети лица, освен на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.lordkids.com както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

www.lordkids.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.lordkids.com да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

www.lordkids.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.lordkids.com

www.lordkids.com може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.

www.lordkids.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.lordkids.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

www.lordkids.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.lordkids.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.lordkids.com

www.lordkids.com си запазва правото да променя цените, наименованията и описанията на стоките, по всяко време без да е необходимо да уведомява предварително своите потребители.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.lordkids.com като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то www.lordkids.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 Продължи 
Детски дрехи от европейски производители, по лиценз на WALT DISNEY, CARTOON NETWORK,  PIXAR, MARVEL, HELLO KITTY

Copyright © 2019 Bullex Ltd.